-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

Obchodní podmínky

Spread the love

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Nejsem plátce DPH.

OBSAH:

A) KERAMICKÝ KURZ-„OŽIVENÍ HLÍNY“-PRODEJ

B) DÁRKY NA ZAKÁZKU-PRODEJ

C) E-BOOKY-PRODEJ

ad A ) KERAMICKÝ KURZ „OŽIVENÍ HLÍNY“-PRODEJ

Kurz probíhá:

Vždy v úterý od 16:30 hod. -do 18:30hod. (2 hod.) na adrese Brněnec č.p.44. 

Přihlásit se můžete vždy nejpozději v pondělí, den předem na telefonním č.: 732 238 343

Je možná změna termínu i času NEJPOZDĚJI DEN PŘEDEM po domluvě na telefonu 732 238 343 .

Je určen dospělým, rodičům s dětmi, dětem od 10 let.

Nabízíme spolupráci Mateřským školám, Základním školám, Mateřským centrům, Společenským centrům i ostatním zájemcům. 

Cena kurzu se odvíjí podle počtu účastníků na jedné schůzce (2h). Cena pro 1 dospělého účastníka při naplnění dvouhodinové schůzky s:

1 účastníkem:   580,-Kč/1 úč./2 hod.

2 účastníky:       400,-Kč/1 úč./2hod.

3 účastníky:        310,-Kč/1 úč./2hod.

4 účastníky:       260,-Kč/1 úč./2hod.

Děti do 10 let   150,-Kč/ 2 hod., nad 10 let je cena jako u dospělých.           

V případě zaplnění pece rozměrným výrobkem – jednorázová platba 500,-Kč.

Úhrada kurzu: Na základě fakturace-po skončení schůzky. Bankovní spojení: Fio banka-č.účtu: 2200964559/2010

K dispozici jsou:

a) Materiál:

Bílé/hnědé hlíny, točířské/šamotové hlíny, licí hmota, pestrá paleta barev engob (barevné hlíny na dekorování ještě vlhkého výrobku), glazur (barevná skla na dekorování přežahnutých polotovarů), barevná skla pro dekoraci, oxidy kovů

b) Modelářské potřeby:

Modelovací desky, špachtle, očka, nožíky, rydla, štětce, lis na profily, ruční i elektrický kompresor na glazování, 1 hrnčířský kruh, pec pro výpal až 1300 st. C. Také si můžete vyzkoušet techniku vylévání výrobků do sádrových forem.

c) Kancelářské potřeby, PC, tiskárna.

d) Milým návštěvníkům kurzu je připraveno i malé pohoštění – čaj/káva, sušenky, ovoce.

Dokumentace:

Během kurzu se pořizují fota, případně filmový záznam účastníků kurzu a jejich výrobků. 

Z toho důvodu při přijetí do kurzu bude účastníkům předložen formulář k vyjádření  jejich souhlasu  s podpisem se zveřejňováním  fot a filmů z kurzu na sociálních sítích.

ad B) DÁRKY NA ZAKÁZKU-PRODEJ 

Ceník výtvarných prací

Konkrétní podoba zakázky dle přání zákazníka!

Příklady kalkulace ceny:

I. KRESBA:

I a) kresba tužkou, uhlem na papíru, s rámečkem, paspartou, sklem:

 5,- Kč/cm2:    10 x 14 cm                       140 cm2                700,-Kč 

                              13 x 18 cm                        234 cm2        1.170,-Kč 

                        13 x 30 cm, (panorama) 390 cm2         1.950,- Kč

 I b) bez rámečku, jen s paspartou:

3,-Kč/cm2:  10 x 14 cm                          140 cm2               420,-Kč 

                         13 x 18 cm                             234 cm2          702,-Kč 

                        13 x 30 cm, (panorama)  390 cm2        1.170,-Kč

II. MALBA:

II a) Malba olejem, temperou, křídou na hobru s rámem:

3,-Kč/cm2:     30 x  40 cm                     1.200 cm2      3.600,-Kč                                                                            

2,-Kč /cm2:    45 x  60 cm                     2.700 cm2      5.400,-Kč

1,50 Kč/cm2: 75 x 100 cm                     8.000 cm2   12.000,-Kč

II b) bez rámečku:

2,50 Kč/cm2:  30 x  40 cm                     1.200 cm2       3.000,-Kč                                                                            

1.90 Kč/cm2: 45 x  60 cm                      2.400 cm2       4.560,-Kč

1,40 Kč/cm2: 75 x 100 cm                     8.000 cm2     11.200,-Kč

III.Ostatní produkty uvedené v katalogu : 240,-Kč/h + cena materiálu 

IV. Dodací lhůty: 

Ebook zdarma Pohádky Špejlového Divadla– ihned, po doručení mailu na mailovou adresu:  evojt@email.cz

E-book 10+1 pohádek ŠD ihned po doručení mailu na mailovou adresu:  evojt@email.cz a zaplacení (bankovní převod do 2 dnů).

Výrobky ze dřeva, papíru do 14 dnů.

Obrazy do 4 týdnů.

Keramika do 2-3 měsíců z důvodu schnutí výrobků a naplnění pece.

V. Platba: Bankovním převodem na základě vystavené faktury.

Bankovní spojení: Fio banka – č. účtu: 2200964559/2010

VI. Přeprava: Osobní odběr zdarma, Česká pošta: dle sazebníku.

ad C) E-BOOKY-PRODEJ

 I. Úvodní ustanovení

 I.1 Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 2079 a následujících § zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník nebo NOZ), jejímž předmětem je koupě internetových vzdělávacích e-booků (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek https://dareckynaprani.cz

a objednáním zakázky prostřednictvím mailu evojt@email.cz

 I.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je podnikající fyzická osoba:

 Mgr. Eva Vojtelová

IČ:18097201

evojt@email.cz

telefon: 732238343

Brněnec 44, Brněnec Moravská-Chrastová 569 04

V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

 I.3 Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost.

V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

 II. Objednávka

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky,

a to na adrese https://dareckynaprani.cz/e-booky/ Kupující objednává předmět koupě zasláním ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY prostřednictvím svého mailu na mailovou adresu evojt@email.cz.

Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je PRÁVNĚ ZÁVAZNÁ a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. 

Kupující odesláním mailové objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce https://dareckynaprani.cz/e-booky/ . Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena sepsáním a odesláním objednávky.

 III. Kupní cena, daňový doklad

 III.1 Ve shrnutí objednávky a na webové adrese

https://dareckynaprani.cz/e-booky/ najdete konečnou cenu e-booku. Prodávající není plátcem DPH, cena je tak konečná.

 III.2 Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad-fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

Bankovní spojení: Fio banka – č. účtu: 2200964559/2010

 IV. Způsob a forma platby

 IV.1 Způsob platby:

 Bankovním převodem na korunový účet prodávajícího.

Bankovní spojení: Fio banka – č. účtu: 2200964559/2010

IV.2 Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná.

IV.3 Bonusy: Bonusy, na které má kupující nárok, budou po zaplacení, průběžně zasílány emailem v podobě samostatných příloh.

V. Odstoupení od smlouvy

 V.1 Za e-booky prodávající ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz do 30 dnů. V této lhůtě máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, lhůta pro odstoupení počíná běžet následující den po doručení předmětu koupě.

 V.2 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, e-mailem).

 V.3 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 V.4 Důsledky odstoupení od smlouvy

a) Pokud odstoupíte od smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený).

Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

b) Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 V.5 Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy):

Oznámení o odstoupení od smlouvy: 

Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu):

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)

Datum objednání (*) datum obdržení (*)

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) 

Datum (*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

V.6 Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: evojt@email.cz, písemnou formou pak na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách viz výše, vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury-daňového dokladu. 

Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně e-booku. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.

 VI. Odpovědnost

 Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

 VII. Ochrana údajů

 VII.1 Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití.

Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

 VII.2 Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

 VII.3 Na požádání Vám podle možnosti obratem a písemně oznámíme, zda a jaké osobní údaje máme o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.

 VII.4 Možnost odhlášení

Chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat.

 VII.5 Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese:

https://dareckynaprani.cz/gdpr-ochrana-osobnich-udaju/

 VIII. Závěrečná ustanovení

 VIII.1 Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru

Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.

Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).

 VIII.2 Účinnost

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 17.ledna 2022 Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://www.dareckynaprani.cz popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla emailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://www.dareckynaprani.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

znak
https://dareckynaprani.cz